Zadzwoń do nas: 0542844000

lub wyślij wiadomość

Skontaktuj się!
Menu

Szybki kontakt:

Infolinia: 54 2844 000

kom.: 609 806 296
kom.: 607 730 683

e-mail:
zamawiam@sklepdlarolnika.pl

Godziny pracy biura:
pn-pt: 7-16, soboty: 7-13

Zamówienia na sklepie online
można składać całą dobę.

Cennik dostaw
Producenci
Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPDLAROLNIKA

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego Sklepdlarolnika, którego organizatorem jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski, KRS 0000761235, NIP: 8883138450, REGON: 38196624000000, BDO: 000218310.
 2. Poniższe określenia użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:
  1. Rabat lojalnościowy - przyznany Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie na warunkach określonych w Regulaminie
  2. Klient - podmiot określony w § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu, do którego skierowany jest Program
  3. Korzyści - rabaty oraz inne świadczenia przyznawane Uczestnikowi z tytułu udziału w Programie na warunkach określonych w Regulaminie;
  4. Organizator lub Sklepdlarolnika – Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 40A, 87-840 Lubień Kujawski, która prowadzi Program Lojalnościowy Sklepdlarolnika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  5. Program – Program Lojalnościowy Sklepdlarolnika, organizowany przez Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, adresowany do Klientów sklepu internetowego www.sklepdlarolnika.pl, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do Korzyści na podstawie Regulaminu
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego Sklepdlarolnika
  7. Punkt Obsługi Klienta – miejsce, stacjonarny sklep na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym następuje bezpośredni kontakt Organizatora z Klientem lub Uczestnikiem
  8. Uczestnik lub Uczestnik Programu – podmiot określony w § 1 ust. 3 i 4 Regulaminu, który przystąpił do Programu.
 3. Klientem oraz Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna będąca konsumentem (w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym spółki osobowe), osób prawnych.
 4. Program ma zastosowanie wyłącznie w przypadku dokonania zakupów towarów i usług w sklepie Sklepdlarolnika znajdującym się na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl
 5. Regulamin Programu, jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl
 6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezpłatne.

§ 2
ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. W celu przystąpienia do Programu należy zarejestrować się na sklepie internetowym www.sklepdlarolnika.pl, a także zapoznać się z niniejszym Regulaminem
 2. Klient może utworzyć Konto na sklepie internetowym w następujący sposób:
  1. Bezpośrednio po wejściu na stronę i wypełnieniu elektronicznego Formularza Rejestracyjnego, dostępnego w zakładce „Zarejestruj się”.
  2. W trakcie zakupów, po uprzednim wrzuceniu towarów do koszyka, przed dokonaniem płatności elektronicznej.
 3. W Formularzu Rejestracyjnym Klient dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowego utworzenia Konta Sklepdlarolnika oraz realizacji Programu. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, polega na podaniu takich danych jak: nazwisko, imię, dane firmy, numer telefonu, a także adres korespondencyjny.
 4. Rejestracja Konta Sklepdlarolnika wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia w Formularzu Rejestracyjnym, że Klient zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu.
 5. Konto jest ważne przez czas nieokreślony, liczony od dnia rejestracji Konta.
 6. Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Sklepdlarolnika o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, aktualizując dane logując się do swojego Konta na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl w sekcji „Moje konto”
 7. Sklepdlarolnika nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania Programu spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika.
 8. Uczestnik gwarantuje prawdziwość wszystkich informacji podanych w Formularzu Rejestracyjnym i jest jedyną osobą ponoszącą odpowiedzialność za błędne, niedokładne lub nieaktualne informacje.
 9. Klient zobowiązuje się utworzyć jedno Konto na swoje nazwisko i imię. Punkty programu będą przyznawane do konta, na którym zrobione zostały zakupy.
 10. Konto Sklepdlarolnika jest osobiste i nie podlega przeniesieniu na inną osobę, np. w drodze cesji. Uczestnik jest osobą odpowiedzialną za Konto i zobowiązuje się korzystać z niego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 11. Uczestnik Programu zobowiązany jest poinformować Organizatora o wszelkiego typu nieuprawnionym wykorzystaniu Konta Sklepdlarolnika.
 12. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Uczestnika Sklepdlarolnika zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu, anulowania wszelkich Korzyści należnych Uczestnikowi, jak również do dezaktywacji Konta
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody związane z Programem, powstałe na skutek siły wyższej i które uniemożliwiłyby realizację Programu (np. zaburzenia pogodowe, problemy z połączeniem się do sieci itp.).

§ 3
KORZYŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Każdy Uczestnik Programu, który założył Konto Sklepdlarolnika, ma prawo do następujących Korzyści wynikających z przystąpienia do Programu:
  1. Przyznawanie punktów lojalnościowych za zakup towarów i usług na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl, które następnie są wymieniane na Rabat Lojalnościowy w wysokości 1%, 2%, 3%, 4% lub 5%, w zależności od ilości zgromadzonych punktów.
  2. Bezterminowy zwrot i wymiana towarów zakupionych na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl.
  3. Otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych i o nowych produktach wprowadzanych do sprzedaży przez Sklepdlarolnika, przy założeniu, że Uczestnik wyraził na to zgodę.

 

§ 4
ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW LOJALNOŚCIOWYCH

 1. Punkty lojalnościowe przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów i usług w sklepie Sklepdlarolnika, dokonane przez Uczestnika lub na rzecz i w imieniu Uczestnika przez osobę przez niego upoważnioną.
 2. Warunkiem otrzymania punktów lojalnościowych jest sfinalizowanie zakupów na sklepie internetowym poprzez wypełnienie wszystkich warunków umowy kupna-sprzedaży. 
 3. Punkty lojalnościowe zostaną naliczone na to Konto Sklepdlarolnika, z którego zrobiono zakupy na sklepie.
 4. Punkty lojalnościowe będą naliczane w okresie 48 godzin od transakcji w sklepie internetowym www.sklepdlarolnika.pl.
 5. Organizator przyznaje 1 punkt lojalnościowy za każdy wydany 1 zł (niepełne kwoty zaokrąglane będą w dół) za zakupy w sklepie internetowym www.sklepdlarolnika.pl
 6. W momencie, gdy Uczestnik zdobędzie określoną liczbę punktów lojalnościowych przyznany zostanie rabat na kolejne zakupy
 7. Wysokość rabatu zależy od ilości zdobytych punktów:
  1. 1000 punktów = 1% rabatu
  2. 3000 punktów = 2% rabatu
  3. 5000 punktów = 3% rabatu
  4. 10000 punktów = 4% rabatu
  5. 20000 punktów = 5% rabatu
 8. Za zdobycie 30000 punktów Organizator przewiduje specjalną nagrodę lojalnościową w postaci dostępu do platformy hurtowej B2B z cenami hurtowymi na cały asortyment. 
 9. Zdobyte punkty lojalnościowe kasują się po upływie 365 dni od dnia ich otrzymania.
 10. Uczestnik programu w każdej chwili może zapoznać się z ilością zebranych przez siebie punktów lojalnościowych logując się na swoim osobistym Koncie Sklepdlarolnika na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl
 11. Punkty lojalnościowe zdobyte w Programie nie mają żadnej wartości handlowej i nie mogą być odstępowane, bądź przekazywane innym posiadaczom kont na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl
 12. Wraz z wygaśnięciem działania Programu, punkty lojalnościowe Uczestnika zostają anulowane i nie będzie możliwości ich wymiany na Korzyści.
 13. Punkty lojalnościowe nie będą naliczane za zakup towarów z działu „promocje”

 

§ 5
ZAMKNIĘCIE KONTA UCZESTNIKA I ODSTĄPIENIE OD PROGRAMU

 1. Zamknięcie Konta Sklepdlarolnika Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
  1. naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu
  2. rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie
  3. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Konta Sklepdlarolnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta Sklepdlarolnika, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do Korzyści przewidzianych w Programie.
 2. Uczestnik Programu może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, zrezygnować z uczestnictwa w Programie, wysyłając do Sklepdlarolnika oświadczenie o rezygnacji na adres siedziby Organizatora bądź na adres poczty elektronicznej: zamawiam@sklepdlarolnika.pl
 3. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Programie powinno zawierać informację o danych właściciela konta, a także, na jaki adres poczty elektronicznej zostało założone Konto Sklepdlarolnika.
 4. Rezygnacja z Programu skutkuje usunięciem Konta Sklepdlarolnika Uczestnika z systemu Programu (w konsekwencji Uczestnik nie będzie miał możliwości zalogowania się do swojego Konta na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl), anulowaniem wszelkich zgromadzonych punktów lojalnościowych i nieotrzymaniem za zgromadzone punkty lojalnościowe Korzyści, a także usunięciem całej historii zakupowej Uczestnika.

 

& 6
ZMIANA LUB ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bądź do zakończenia Programu, z uwagi na ważne przyczyny, w szczególności z uwagi na zmiany techniczno–organizacyjne.
 2. Zmiana Regulaminu bądź zakończenie Programu, nie będzie miało wpływu na prawa i uprawnienia Uczestnika nabyte przed zmianą lub zakończeniem Programu.
 3. Każda zmiana Regulaminu bądź zakończenie Programu będzie ogłoszone przez Organizatora z 30-dniowym wyprzedzeniem w sklepach na stronie internetowej www.sklepdlarolnika.pl.
 4. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o zmianach bądź zakończeniu Programu, w postaci elektronicznej wiadomości wysłanej na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 5. Punkty lojalnościowe zebrane przez Uczestnika do chwili zakończenia Programu, będą zamienione na Korzyści na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Programu w przypadku zmiany Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu mogą być zgłaszane w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora
  2. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: zamawiam@sklepdlarolnika.pl
 2. Reklamacja lub informacja o nieprawidłowościach powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn zgłoszenia.
 3. Organizator powiadomi o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub informacji o nieprawidłowości listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji bądź informacji o nieprawidłowości, lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (w zależności od formy zgłoszenia), w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje bądź informacje o nieprawidłowościach na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe Uczestnika jest Agricola Hydraulika Siłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 40A, 87–840 Lubień Kujawski, KRS 0000761235, NIP: 8883138450, REGON: 38196624000000, BDO: 000218310.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Programu na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego www.sklepdlarolnika.pl na stronie: https://sklepdlarolnika.pl/pl/i/Regulamin/2

 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin oraz prawa i obowiązki z niego wynikające poddane są właściwości prawa polskiego.
 2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Programie rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku niemożności dojścia do porozumienia, spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2020 r.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Letnia promocja
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 50L sterowany elektrycznie 12V (do Tura)
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 50L sterowany elektrycznie 12V (do Tura)
372,00 zł 338,00 zł 302,44 zł 274,80 zł
szt
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 90L sterowany elektrycznie 12V (do Tura)
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 90L sterowany elektrycznie 12V (do Tura)
569,00 zł 517,00 zł 462,60 zł 420,33 zł
szt
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 50L sterowany elektrycznie 24V (do Tura)
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 50L sterowany elektrycznie 24V (do Tura)
304,00 zł 276,00 zł 247,15 zł 224,39 zł
szt
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 90L sterowany elektrycznie 24V (do Tura)
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 90L sterowany elektrycznie 24V (do Tura)
522,00 zł 487,00 zł 424,39 zł 395,93 zł
szt
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 50L sterowany elektrycznie 24V (do Tura)
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 50L sterowany elektrycznie 24V (do Tura)
225,00 zł 218,00 zł 182,93 zł 177,24 zł
szt
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 90L sterowany elektrycznie 24V (do tura)
Elektrozawór dzielnik hydrauliczny 6/2 90L sterowany elektrycznie 24V (do tura)
399,00 zł 358,00 zł 324,39 zł 291,06 zł
szt
Zawór hydrauliczny regulacyjny do prasy SIPMA
Zawór hydrauliczny regulacyjny do prasy SIPMA
705,00 zł 573,17 zł
szt
Licznik obrotów / owinięć do owijarki komplet z czujnikiem
Licznik obrotów / owinięć do owijarki komplet z czujnikiem
241,00 zł 224,00 zł 195,93 zł 182,11 zł
szt
Silnik hydrauliczny BMR 200 do owijarki w zestawie z licznikiem owinięć
Silnik hydrauliczny BMR 200 do owijarki w zestawie z licznikiem owinięć
644,00 zł 585,00 zł 523,58 zł 475,61 zł
szt
Chłodnica oleju ST50 powietrzna z wentylatorem 12V
Chłodnica oleju ST50 powietrzna z wentylatorem 12V
992,00 zł 806,50 zł
szt
Chłodnica oleju ST50 powietrzna z wentylatorem 24V
Chłodnica oleju ST50 powietrzna z wentylatorem 24V
985,00 zł 800,81 zł
szt
Chłodnica oleju ST60 powietrzna z wentylatorem 12V
Chłodnica oleju ST60 powietrzna z wentylatorem 12V
1 046,00 zł 850,41 zł
szt
Chłodnica oleju ST60 powietrzna z wentylatorem 24V
Chłodnica oleju ST60 powietrzna z wentylatorem 24V
1 056,00 zł 858,54 zł
szt
Chłodnica oleju ST50 powietrzna z wentylatorem 230V
Chłodnica oleju ST50 powietrzna z wentylatorem 230V
1 024,00 zł 832,52 zł
szt
Chłodnica oleju ST60 powietrzna z wentylatorem 230V
Chłodnica oleju ST60 powietrzna z wentylatorem 230V
1 403,00 zł 1 316,00 zł 1 140,65 zł 1 069,92 zł
szt
Termostat chłodnicy ST
Termostat chłodnicy ST
119,00 zł 96,75 zł
szt
Ząb kuty górny wygięty do krokodyla ładowacza długość: 680mm gwint: M22x1.5
Ząb kuty górny wygięty do krokodyla ładowacza długość: 680mm gwint: M22x1.5
60,00 zł 59,00 zł 48,78 zł 47,97 zł
szt
Ząb kuty dolny prosty do krokodyla ładowacza długość: 810mm gwint: M22x1.5
Ząb kuty dolny prosty do krokodyla ładowacza długość: 810mm gwint: M22x1.5
68,00 zł 62,00 zł 55,28 zł 50,41 zł
szt
Ząb kuty dolny prosty do krokodyla ładowacza długość: 880mm gwint: M22x1.5
Ząb kuty dolny prosty do krokodyla ładowacza długość: 880mm gwint: M22x1.5
67,00 zł 64,00 zł 54,47 zł 52,03 zł
szt
Ząb kuty dolny prosty do krokodyla ładowacza długość: 1100mm gwint: M22x1.5
Ząb kuty dolny prosty do krokodyla ładowacza długość: 1100mm gwint: M22x1.5
96,00 zł 94,00 zł 78,05 zł 76,42 zł
szt
Ząb boczny zamykający uszczelniający do krokodyla
Ząb boczny zamykający uszczelniający do krokodyla
91,00 zł 83,00 zł 73,98 zł 67,48 zł
szt
Zawias górnej nadstawki ze sworzniem wahadełko
Zawias górnej nadstawki ze sworzniem wahadełko
29,00 zł 24,00 zł 23,58 zł 19,51 zł
szt
Zestaw 2 ucha wywrotu do wspawania D-47
Zestaw 2 ucha wywrotu do wspawania D-47
269,00 zł 246,00 zł 218,70 zł 200,00 zł
szt
Zestaw 4 ucha wywrotu do wspawania D-47
Zestaw 4 ucha wywrotu do wspawania D-47
529,00 zł 492,00 zł 430,08 zł 400,00 zł
szt
Spinacz lewy burty do przyczepy z powłoką ocynkowaną
Spinacz lewy burty do przyczepy z powłoką ocynkowaną
19,00 zł 17,00 zł 15,45 zł 13,82 zł
szt
Spinacz prawy burty do przyczepy
Spinacz prawy burty do przyczepy
18,00 zł 14,63 zł
szt
Zawiasa burty do przyczepy
Zawiasa burty do przyczepy
9,00 zł 8,00 zł 7,32 zł 6,50 zł
szt
Zaczep burty do przyczepy
Zaczep burty do przyczepy
6,00 zł 5,00 zł 4,88 zł 4,07 zł
szt
Komplet 4 spinaczy burty z powłoką ocynkowaną
Komplet 4 spinaczy burty z powłoką ocynkowaną
64,00 zł 63,00 zł 52,03 zł 51,22 zł
szt
Komplet 11 zawiasów burty od przyczepy
Komplet 11 zawiasów burty od przyczepy
97,00 zł 88,00 zł 78,86 zł 71,54 zł
szt
Komplet 4 zaczepów spinaczy burty od przyczepy
Komplet 4 zaczepów spinaczy burty od przyczepy
21,00 zł 19,00 zł 17,07 zł 15,45 zł
szt
Komplet 1 spinacz lewy i 1 zaczep burty do przyczepy
Komplet 1 spinacz lewy i 1 zaczep burty do przyczepy
23,00 zł 21,00 zł 18,70 zł 17,07 zł
szt
Komplet 1 spinacz prawy i 1 zaczep burty do przyczepy
Komplet 1 spinacz prawy i 1 zaczep burty do przyczepy
23,00 zł 21,00 zł 18,70 zł 17,07 zł
szt
Komplet 4 spinacze i 4 zaczepy burty do przyczepy
Komplet 4 spinacze i 4 zaczepy burty do przyczepy
90,00 zł 82,00 zł 73,17 zł 66,67 zł
szt
Komplet 4 spinacze, 4 zaczepy i 11 zawiasów burty do przyczepy
Komplet 4 spinacze, 4 zaczepy i 11 zawiasów burty do przyczepy
187,00 zł 170,00 zł 152,03 zł 138,21 zł
szt
Schodek stopień składany nadburtowy przyczepy
Schodek stopień składany nadburtowy przyczepy
45,00 zł 36,59 zł
szt
Regulator siły hamowania 3-zakresowy 0.8-2.2 ; 2.8-3.7
Regulator siły hamowania 3-zakresowy 0.8-2.2 ; 2.8-3.7
80,00 zł 71,00 zł 65,04 zł 57,72 zł
szt
Regulator siły hamowania 4-zakresowy 0.8-2.2 ; 2.8-3.7
Regulator siły hamowania 4-zakresowy 0.8-2.2 ; 2.8-3.7
74,00 zł 67,00 zł 60,16 zł 54,47 zł
szt
Zawór główny HZS-2 sterujący hamulcami przyczepy do układów powietrznych 1-obwodowych
Zawór główny HZS-2 sterujący hamulcami przyczepy do układów powietrznych 1-obwodowych
157,00 zł 137,00 zł 127,64 zł 111,38 zł
szt
Zawór liniowy filtr powietrza M22x1.5 do układu hamulcowego
Zawór liniowy filtr powietrza M22x1.5 do układu hamulcowego
24,00 zł 22,00 zł 19,51 zł 17,89 zł
szt
Złącze powietrzam22x1.5 ruchome miękkie z zaworem
Złącze powietrzam22x1.5 ruchome miękkie z zaworem
29,00 zł 23,58 zł
szt
Złącze powietrzam22x1.5 stałe twarde bez zaworu
Złącze powietrzam22x1.5 stałe twarde bez zaworu
30,00 zł 24,39 zł
szt
ZESTAW ZŁĄCZY POWIETRZA M22x1.5 RUCHOME + STAŁE
ZESTAW ZŁĄCZY POWIETRZA M22x1.5 RUCHOME + STAŁE
69,00 zł 51,00 zł 56,10 zł 41,46 zł
szt
Złącze powietrzam22x1.5 stałe twarde bez zaworu
Złącze powietrzam22x1.5 stałe twarde bez zaworu
17,00 zł 12,00 zł 13,82 zł 9,76 zł
szt
Złącze powietrza M22x1.5 stałe twarde bez zaworu
Złącze powietrza M22x1.5 stałe twarde bez zaworu
24,00 zł 19,51 zł
szt
Złącze powietrza m22x1.5 ruchome miękkie z zaworem
Złącze powietrza m22x1.5 ruchome miękkie z zaworem
36,00 zł 34,00 zł 29,27 zł 27,64 zł
szt
Złącze powietrza M22x1.5 ruchome miękkie z zaworem
Złącze powietrza M22x1.5 ruchome miękkie z zaworem
27,00 zł 18,00 zł 21,95 zł 14,63 zł
szt
Powietrzny siłownik hamulcowy o średnicy membrany 80mm
Powietrzny siłownik hamulcowy o średnicy membrany 80mm
144,00 zł 117,07 zł
szt
Powietrzny siłownik hamulcowy o średnicy membrany 100mm
Powietrzny siłownik hamulcowy o średnicy membrany 100mm
155,00 zł 151,00 zł 126,02 zł 122,76 zł
szt
Powietrzny siłownik hamulcowy o średnicy membrany 125mm
Powietrzny siłownik hamulcowy o średnicy membrany 125mm
205,00 zł 186,00 zł 166,67 zł 151,22 zł
szt
Uniwersalne siedzenie dzielone do ciągników i maszyn
Uniwersalne siedzenie dzielone do ciągników i maszyn
326,00 zł 318,00 zł 265,04 zł 258,54 zł
szt
Uniwersalne komfortowe siedzenie dzielone do ciągników i maszyn
Uniwersalne komfortowe siedzenie dzielone do ciągników i maszyn
385,00 zł 376,00 zł 313,01 zł 305,69 zł
szt
Obrotowe komfortowe siedzenie dzielone do ciągników i maszyn
Obrotowe komfortowe siedzenie dzielone do ciągników i maszyn
610,00 zł 585,00 zł 495,93 zł 475,61 zł
szt
Uniwersalne siedzenie jednolite do ciągników i maszyn czerwone
Uniwersalne siedzenie jednolite do ciągników i maszyn czerwone
448,00 zł 443,00 zł 364,23 zł 360,16 zł
szt
Uniwersalne komfortowe siedzenie jednolite do ciągników i maszyn
Uniwersalne komfortowe siedzenie jednolite do ciągników i maszyn
386,99 zł 361,00 zł 314,63 zł 293,50 zł
szt
Obrotowe komfortowe siedzenie jednolite do ciągników i maszyn
Obrotowe komfortowe siedzenie jednolite do ciągników i maszyn
591,00 zł 568,00 zł 480,49 zł 461,79 zł
szt
Siedzenie dzielone do ciągnika MF-3 czarne
Siedzenie dzielone do ciągnika MF-3 czarne
410,00 zł 373,00 zł 333,33 zł 303,25 zł
szt
Siedzenie pasażera Zetor 5211-7211
Siedzenie pasażera Zetor 5211-7211
707,00 zł 539,00 zł 574,80 zł 438,21 zł
szt
Siedzenie pasażera Zetor Proxima Forterra
Siedzenie pasażera Zetor Proxima Forterra
732,00 zł 703,00 zł 595,12 zł 571,54 zł
szt
Cylinder siłownik wysypu rury Bizon dwustronny
Cylinder siłownik wysypu rury Bizon dwustronny
329,00 zł 267,48 zł
szt
Cylinder siłownik wysuwu motowideł Bizon 5040995390
Cylinder siłownik wysuwu motowideł Bizon 5040995390
329,00 zł 267,48 zł
szt
Cylinder siłownik wspomagania Bizon
Cylinder siłownik wspomagania Bizon
388,00 zł 315,45 zł
szt
Kołpak przedni z dźwignią RBS Cyklop Bizon Rak
Kołpak przedni z dźwignią RBS Cyklop Bizon Rak
129,00 zł 116,00 zł 104,88 zł 94,31 zł
szt

Computer

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Promocje
Kompletny agregat hydrauliczny mobilny 24V 2,2kW 2,0cm3 6L z jednym elektrozaworem
Kompletny agregat hydrauliczny mobilny 24V 2,2kW 2,0cm3 6L z jednym elektrozaworem
1 837,00 zł 1 592,00 zł 1 493,50 zł 1 294,31 zł
szt
Kompletny agregat hydrauliczny mobilny 12V 1,6kW 2,0cm3 12L z dwoma elektrozaworami
Kompletny agregat hydrauliczny mobilny 12V 1,6kW 2,0cm3 12L z dwoma elektrozaworami
2 196,00 zł 1 903,00 zł 1 785,37 zł 1 547,15 zł
szt
Złącze hydrauliczne proste typu: BB gwinty: BSP 3/8" - M14x1.5
Złącze hydrauliczne proste typu: BB gwinty: BSP 3/8" - M14x1.5
7,00 zł 4,00 zł 5,69 zł 3,25 zł
szt
Kompletny agregat hydrauliczny mobilny 12V 1,6kW 2,5cm3 6L z dwoma elektrozaworami i sekcją pływającą
Kompletny agregat hydrauliczny mobilny 12V 1,6kW 2,5cm3 6L z dwoma elektrozaworami i sekcją pływającą
2 352,00 zł 2 038,00 zł 1 912,20 zł 1 656,91 zł
szt
Ząb kuty dolny prosty do krokodyla ładowacza długość: 810mm gwint: M22x1.5
Ząb kuty dolny prosty do krokodyla ładowacza długość: 810mm gwint: M22x1.5
68,00 zł 62,00 zł 55,28 zł 50,41 zł
szt
ZASILACZ 380V 1,5KW 3,3cm3 ZM6L 1 ELEKTROZAWÓR
ZASILACZ 380V 1,5KW 3,3cm3 ZM6L 1 ELEKTROZAWÓR
2 069,00 zł 1 793,00 zł 1 682,11 zł 1 457,72 zł
szt
ZESTAW DO PRODUKCJI: WŁÓKA 5-METROWA 4-RZĘDOWA HYDRAULICZNA
ZESTAW DO PRODUKCJI: WŁÓKA 5-METROWA 4-RZĘDOWA HYDRAULICZNA
4 226,00 zł 4 191,00 zł 3 435,77 zł 3 407,32 zł
szt
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium